A tantárgy oktatásának célja: A különböző környezeti vizsgálatok során begyűjtött adatok kiértékelése. Az adatok szakszerű feldolgozása nélkülözhetetlen a természetben lejátszódó folyamatok tendenciájának megítélésében. A tárgy célja, az ehhez szükséges alapismeretek elsajátítása és begyakorlása könnyen hozzáférhető számítógépes programok segítségével.

A tantárgy tematikája: Statisztika alapelemei: átlag, szórás, stb. Függvények: a természetben lejátszódó folyamatok leírása szempontjából fontos függvények áttekintése. Koordináta-rendszerek: alapvető koordinátarendszerek - egyenes vonalú (pl. derékszögű), görbevonalú (pl. gömbi, henger) - áttekintése. Diagrammok: a mérési adatok és az azok feldolgozásából kapott eredmények megjelenítésének alapvető szabályai és módszerei (pl. lineáris és logaritmikus skálázás, skálatörések, hisztogram, stb.). Függvényillesztés: lineáris és nemlineáris regresszió, interpoláció és extrapoláció. Simítási eljárások: mozgóátlag, többpontos simítások, stb. Hibabecslés: az adatok feldolgozása során nyert eredmények, következtetések megbízhatóságának megítélése. Nagy mennyiségű adatok feldolgozása: egy mérés során keletkezett és/vagy mérési sorozatokból származó nagy mennyiségű adatok egyszeri vagy ismétlődő feldolgozásának célszerűsítése. Modellezés, előrejelzés: egyszerű modellek felállítása az adatok feldolgozását követően és azok használata előrejelzésre (iterációs módszerek, célérték keresés, közelítő számítások, véletlenszám-generálás).

A gyakorlatok tematikája követi az előadások anyagát. A gyakorlat célja különböző modell és valós adatsorok feldolgozása és az eredmények vizuális megjelenítésének begyakorlása könnyen hozzáférhető számítógépes programok segítségével.